இயேசு நல்லவர்

இயேசு நல்லவர் /// நல்லவர் எனக்கு நான் நேசிக்கிறேன் /// இயேசுவை அவர் என் சுவாமி /// நல்லவர் எனக்கு Read more »

நாள் தோறும் அற்புதம் எதிர் பாருங்கள்

நாள் தோறும் அற்புதம் எதிர் பாருங்கள் ஜெபிக்கும்பொழுது எதிர்பாருங்கள் தேவனிடம் எதிர்பார்த்தால் தான் தினமும் அவர் அதை நடத்துவார் Read more »

அல்லேலூயா

அல்லேலூயா //// நேசிக்கிறேன் //// அன்பர் இயேசு //// கர்த்தர் இயேசு //// Read more »

என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ

என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ // என் இயேசுவால் ஆகாதது // என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ என் இயேசுவால் ஆகாதது ஒன்றில்லை // என் இயேசுவால் ஆகாதது // என் இயேசுவால் ஆகாதது ஒன்றில்லை Read more »

பிதாவே ஆழி சூழும்

பிதாவே ஆழி சூழும் ஆனந்த அணியாம் தீவுகள் காத்து நிற்க வாக்குகள் அளித்தீர் உம் வாக்காம் ஆசீர்வாதம் எம் தீவில் திகழ்வரை சாமக்காரராம் நாங்கள் ஆறுதல் அடையோம்வல்ல தேவா இத்தீவின் தேவை நிறைவுற ஆசீர்வதியும் பசும் கிராமம் விண்மலை அகவளர் மருங்கு தாழ் சமதரை... Read more »

துதி அல்லேலூயா பாடுவோம்

துதி அல்லேலூயா பாடுவோம் // துதி அல்லேலூயா // துதி அல்லேலூயா பாடுவோம் Read more »

இயேசுவின் பிள்ளை

இயேசுவின் பிள்ளை நான் இப்போதே வானோர் இன்பத்தைக் காண்பேன் இங்கே மீட்பர் மூலமாய் ஜீவன் பெற்றேன் ஆவியின் பேறாய்த் தூயன் ஆனேன் அன்பில் நிலைப்பேன், இன்பம் கொள்வேன் என்றும் இயேசுவை வாழ்த்தி நிற்பேன் இயேசுவைச் சேர்வேன் மெய்த் தொண்டனாய் மோட்சம் தோன்றுமே என் கண் முன்பாய் தூதரின்... Read more »

இந்நாளையே

இந்நாளையே // கர்த்தர் படைத்தார் // களிகூருவோம் // மகிழ் கொண்டாடுவோம் // இந்நாளையே கர்த்தர் படைத்தார் களிகூருவோம் மகிழ் கொண்டாடுவோம் இந்நாளையே // கர்த்தர் படைத்தார் Read more »

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க

பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க பிராண சிநேகிதனுண்டே பாவ பாரம் தீர்ந்து போக மீட்பர் பாதம் தஞ்சமே லோக துக்கம் துன்பத்தாலே நெஞ்சம் நொந்து சோருங்கால் துன்பம் இன்பமாக மாறும் ஊக்கமான ஜெபத்தால்கஷ்ட நஷ்டம் உண்டானாலும் இயேசுவண்டை சேருவோம் மோச நாசம் நேரிட்டாலும் செப் தூபம்... Read more »

இயேசுவின் நாமத்தில்

இயேசுவின் நாமத்தில் // ஜெயம் நமக்குண்டு இயேசுவின் நாமத்தில் // கெட்ட ஆவிகள் ஓடும் கர்த்தரின் செயலை யாரால் சொல்லலாம் கர்த்தரின் அன்பை யாரால் கூறலாம் இயேசுவின் நாமத்தில் // ஜெயம் நமக்குண்டு Read more »