ස්වාමීන්ය

ස්වාමීන්ය // මළවුන්ගෙන් නැඟිටුණු ස්වාමීන්ය සැම දණ නමව් සැම දිව් පවසව් යේසුස් නම් ස්වාමීන්ය Read more »