යේසුස් යහපත්ය

යේසුස් යහපත්ය /// යහපත්ය මේ මට මා ආදරෙයි /// ආදරෙයි යේසුස්ට මාගේ ස්වාමිනි /// යහපත්ය මේ මට Read more »

හාස්කමක් පතමු සැමදා

හාස්කමක් පතමු සැමදා හාස්කමක් පතමු යාච්ඤාවෙනා පතා සිටියොත් සලස්වයි එතුමා සැමදා හාස්කමක් සිදුවෙන්නටා Read more »

හලෙලූයා

හලෙලූයා //// ආදරෙයි මා //// මිදුම්කරු //// යේසුස් ස්වාමී //// Read more »

ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට

ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට // ඇත්ද නොහැකි දෙයක් // ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට // නෑ නොහැකි දෙයක් // නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට Read more »

සමිඳූනි දිවයින්

සමිඳූනි දිවයින් මුහුදේ මැණික්වන් ඔබ එන තෙක් තෙදින් සිටියි අණ දුන් මෙන් මේ රටටත් එලෙසින් ආසිරි දෙන මෙන් අවදිවම නිතින් යදිමු ඔබගෙන්පියාණෙනි බලෙන් යුත් එවන් සිරි වෙසෙස් සපිරි සුනිල් කෙත්වත් ගම් නියම්... Read more »

ගයව් හලෙලූයා ස්වාමීන්ට

ගයව් හලෙලූයා ස්වාමීන්ට // ගයව් හලෙලූයා // ගයව් හලෙලූයා ස්වාමීන්ට Read more »

යේසුස් මගේ යයි

යේසුස් මගේ යයි, සෙත් ලත් වදන් කොයිලෙස් වනම්ද සැනසුම් එයින් පවින් මිදීම දෙව් තුම දී ආත්මෙන් උපන්නෙම් ලෙයින් සේදී මේ මගේ ගීයත් පැසසුමත් වෙයි සෑම දා ම හට දෙව්පුත් යටත්කම වෙයි සොම්නස් මගේ තේජස... Read more »

මේ දවසේ

මේ දවසේ // සමිඳුන් සෑදූ // ප්‍රීති වෙමු // අපි සෑම දෙනා // මේ දවසේ සමිඳුන් සෑදූ ප්‍රීති වෙමු අපි සෑම දෙනා මේ දවසේ // සමිඳුන් සෑදූ Read more »

යේසුස් මෙන් මිතුරෙක් ඇත් ද

යේසුස් මෙන් මිතුරෙක් ඇත් ද ශෝක බර දරන්ට කීම මෙන් සැපතක් ඇත්ද සියල්ල දෙවිඳුන්ට ඕනෑ නැති දුක් බෝ කල ගත්තෙමුව සිතට ඒ නො කී නිසයි සියල්ල යාච්ඤාවෙන් සමිඳුන්ටබාධා පරික්ෂා තිබෙත් වෙතත්... Read more »

යේසුස්ගේ නාමයෙන්

යේසුස්ගේ නාමයෙන් // අපට ජය තිබේ යේසුස්ගේ නාමයෙන් // යක්ෂ ආත්ම දුරු වේ යේසුස්ගේ ක්‍රියා කොතරම් ප්‍රබලද යේසුස්ගේ ප්‍රේමය කොතරම් විශ්මද යේසුස්ගේ නාමයෙන් // අපට ජය තිබෙයි Read more »