இந்நாளையே

இந்நாளையே //
கர்த்தர் படைத்தார் //
களிகூருவோம் //
மகிழ் கொண்டாடுவோம் //
இந்நாளையே கர்த்தர் படைத்தார்
களிகூருவோம் மகிழ் கொண்டாடுவோம்
இந்நாளையே //
கர்த்தர் படைத்தார்

Genre:

Language:

Book: Page 1

Translations: This is the day; මේ දවසේ

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.