இயேசுவின் பிள்ளை

 1. இயேசுவின் பிள்ளை நான் இப்போதே
  வானோர் இன்பத்தைக் காண்பேன் இங்கே
  மீட்பர் மூலமாய் ஜீவன் பெற்றேன்
  ஆவியின் பேறாய்த் தூயன் ஆனேன்
 • அன்பில் நிலைப்பேன், இன்பம் கொள்வேன்
  என்றும் இயேசுவை வாழ்த்தி நிற்பேன்
 1. இயேசுவைச் சேர்வேன் மெய்த் தொண்டனாய்
  மோட்சம் தோன்றுமே என் கண் முன்பாய்
  தூதரின் காட்சி என்னைத் தேற்றும்
  நாதரின் அன்பு கேட்டை மாற்றும்
 2. இயேசுவைச் சேர்வேன் நேர் அன்பனாய்
  என்றும் சீவிப்பேன் பேரின்பனாய்
  கண்ணாய் நோக்குவேன் விண்ணோர் வாழ்வை
  மேலாய்த் தேடுவேன் மீட்பின் ஈவை

Genre:

Language:

Book: Page 38

Translations: Blessed assurance; යේසුස් මගේ යයි

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.