இயேசுவே கர்த்தரே

இயேசுவே கர்த்தரே
உயிர்தெழுந்தார் அவர் கர்த்தரே
முழங்கால் யாவும் மடங்கும்
நாவு யாவும் இயேசுவை
கர்த்தரென்று அறிக்கை செய்யும்

Genre:

Language:

Book: Page 1

Translations: He is Lord; ස්වාමීන්ය

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.