என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ

என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ //
என் இயேசுவால் ஆகாதது //
என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ

என் இயேசுவால் ஆகாதது ஒன்றில்லை //
என் இயேசுவால் ஆகாதது //
என் இயேசுவால் ஆகாதது ஒன்றில்லை

Genre:

Language:

Book: Page 2

Translations: Is there anything too hard for the Lord; ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.