நாள் தோறும் அற்புதம் எதிர் பாருங்கள்

நாள் தோறும் அற்புதம் எதிர் பாருங்கள்
ஜெபிக்கும்பொழுது எதிர்பாருங்கள்
தேவனிடம் எதிர்பார்த்தால் தான்
தினமும் அவர் அதை நடத்துவார்

Genre:

Language:

Book: Page 2

Translations: Expect a miracle everyday; හාස්කමක් පතමු සැමදා

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.