நீங்கிற்றே

நீங்கிற்றே ///
என் பாவப்பாரமெல்லாம் நீங்கிற்றே
சர்வ பாவங்களும்
இயேசுவின் இரத்தத்தினால்
நீங்கிற்றே ///
என் பாவப்பாரமெல்லாம் நீங்கிற்றே

Genre:

Language:

Book: Page 4

Translations: Rolled away; පෙරළුණා

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.