நேற்றும் இன்றும் என்றும்

நேற்றும் இன்றும் என்றும்
மாறார் இயேசு இரட்சகர்
நாம் மாறினாலும் அவர் மாறார்?
அவர்க்கே ஸ்தோத்திரம் ///
நாம் மாறினாலும் அவர் மாறார்
அவர்க்கே ஸ்தோத்திரம்

Genre:

Language:

Book: Page 3

Translations: Yesterday, Today, Forever; ඊයෙත් අදත් සැමදාම

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.