வல்லமை உண்டு உண்டு

வல்லமை உண்டு உண்டு
அற்புத வல்லமை
இயேசுவின் இரத்தத்தில்
வல்லமை உண்டு உண்டு
அற்புத வல்லமை
இயேசுவின் திரு இரத்தத்தில்

Genre:

Language:

Book: Page 3

Translations: There is power, power; බලේ බලේ විශ්මපත් බලේ

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.