ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට

ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට //
ඇත්ද නොහැකි දෙයක් //
ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට

නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට //
නෑ නොහැකි දෙයක් //
නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට

Genre:

Language:

Book: Page 2

Translations: Is there anything too hard for the Lord; என் இயேசுவால் ஆகாததொன்றுண்டோ

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.