ඊයෙත් අදත් සැමදාම

ඊයෙත් අදත් සැමදාම
යේසුස් එක වගෙයි
වෙනස් වූවත් සැමදේම
යේසුස් එක වගෙයි ///
වෙනස් නොවන යේසුස් හට
තේජස් මහිමවේ

Genre:

Language:

Book: Page 3

Translations: Yesterday, Today, Forever; நேற்றும் இன்றும் என்றும்

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.