පෙරළුණා

පෙරළුණා පෙරළුණා පෙරළුණා
මාගෙ සිතින් පාප බර පෙරළුණා
සියලු පාප පහවුනා
යේසුස්ගේ ලේ වලින්, හලෙලූලා
පෙරළුණා පෙරළුණා පෙරළුණා
මාගෙ සිතින් පාප බර පෙරළුණා

Genre:

Language:

Book: Page 4

Translations: Rolled away; நீங்கிற்றே

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.