මේ දවසේ

මේ දවසේ //
සමිඳුන් සෑදූ //
ප්‍රීති වෙමු //
අපි සෑම දෙනා //
මේ දවසේ සමිඳුන් සෑදූ
ප්‍රීති වෙමු අපි සෑම දෙනා
මේ දවසේ //
සමිඳුන් සෑදූ

Genre:

Language:

Book: Page 1

Translations: This is the day; இந்நாளையே

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.