යේසුස් අනුව යන්ට තීන්දු වෙම්

යේසුස් අනුව යන්ට තීන්දු වෙම් ///
නොහැරේම් මා //

කුරුසේ ප්‍රථමයෙන් ලෝකේ පසුවෙන් ///
නොහැරේම් මා //

මිතුරෝ අත්හැරියත් මම යමි පස්සෙන් ///
නොහැරේම් මා //

Genre:

Language:

Book: Page 4

Translations: I have decided to follow Jesus; இயேசுவின் பின்னே போகத்துணின்தேன்

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.