යේසුස් මගේ යයි

 1. යේසුස් මගේ යයි, සෙත් ලත් වදන්
  කොයිලෙස් වනම්ද සැනසුම් එයින්
  පවින් මිදීම දෙව් තුම දී
  ආත්මෙන් උපන්නෙම් ලෙයින් සේදී
 • මේ මගේ ගීයත් පැසසුමත්
  වෙයි සෑම දා ම හට දෙව්පුත්
 1. යටත්කම වෙයි සොම්නස් මගේ
  තේජස පෙනෙයි ඇසට සගේ
  දෙව් දූතයෝ විත් දයා පෙම
  දන්වන් මෙමට දෙව් ලොවින් ම
 2. යටත්කම වෙයි සැපත මා
  හිමිටම තොස්වෙව් නොපමා
  හිමිගේ ඊම බලමින්ම
  පෙම් සයුරේම ගිලෙම් මම

Genre:

Language:

Book: Page 35

Translations: Blessed assurance; இயேசுவின் பிள்ளை

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.