හාස්කමක් පතමු සැමදා

හාස්කමක් පතමු සැමදා
හාස්කමක් පතමු යාච්ඤාවෙනා
පතා සිටියොත් සලස්වයි එතුමා
සැමදා හාස්කමක් සිදුවෙන්නටා

Genre:

Language:

Book: Page 2

Translations: Expect a miracle everyday; நாள் தோறும் அற்புதம் எதிர் பாருங்கள்

Download slides: PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.