පෙරළුණා

පෙරළුණා පෙරළුණා පෙරළුණා මාගෙ සිතින් පාප බර පෙරළුණා සියලු පාප පහවුනා යේසුස්ගේ ලේ වලින්, හලෙලූලා පෙරළුණා පෙරළුණා පෙරළුණා මාගෙ සිතින් පාප බර පෙරළුණා Read more »

Rolled away

Rolled away /// Every burden of my heart rolled away Every sin had to go ’Neath the crimson flow, Hallelujah Rolled away /// Every burden of my heart rolled away Read more »

அற்புதமான நேசம் தான்

அற்புதமான நேசம் தான் அவர் அன்பு எனக்கு // தேவகுமாரன் எனக்காய் உதிரம் சிந்தினார் // Read more »

ආදරයක් දුටිමි

ආදරයක් දුටිමි // පුදුම ආදරේ // දෙවි කුමරාගේ මා නිසා කුරුසියක් කරේ // Read more »

Oh! It was love

Oh! It was love Such wondrous Love // The Love of God to me // That brought my Saviour from above To die on Calvary // Read more »

ராஜாதி ராஜனவர்

ராஜாதி ராஜனவர் தேவாதி தேவனவர் அவர் நாமம் இயேசு //// ஓ! ராஜனவர் Read more »

රජුන්ගේ රජ තුමා

රජුන්ගේ රජ තුමා ස්වාමීන්ගේ ස්වාමී තුමා එතුම්ගේ නම යේසුස් //// ඕ… රජ තුමා Read more »

He is the King of Kings

He is the King of Kings He is the Lord of Lords His name is Jesus //// Oh… He is the King Read more »

வல்லமை உண்டு உண்டு

வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவின் இரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவின் திரு இரத்தத்தில் Read more »

බලේ බලේ විශ්මපත් බලේ

බලේ බලේ විශ්මපත් බලේ යේසුස්ගේ ලේ තුළේ බලේ බලේ විශ්මපත් බලේ යේසුස්ගේ අනගි ලේ තුළේ Read more »