ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට

ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට // ඇත්ද නොහැකි දෙයක් // ඇත්ද නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට // නෑ නොහැකි දෙයක් // නෑ නොහැකි දෙයක් ස්වාමීන්ට Read more »

Is there anything too hard for the Lord

Is there anything too hard for the Lord // Is there anything too hard // Is there anything too hard for the Lord No nothing is too hard for the Lord // No... Read more »

பிதாவே ஆழி சூழும்

பிதாவே ஆழி சூழும் ஆனந்த அணியாம் தீவுகள் காத்து நிற்க வாக்குகள் அளித்தீர் உம் வாக்காம் ஆசீர்வாதம் எம் தீவில் திகழ்வரை சாமக்காரராம் நாங்கள் ஆறுதல் அடையோம்வல்ல தேவா இத்தீவின் தேவை நிறைவுற ஆசீர்வதியும் பசும் கிராமம் விண்மலை அகவளர் மருங்கு தாழ் சமதரை... Read more »

සමිඳූනි දිවයින්

සමිඳූනි දිවයින් මුහුදේ මැණික්වන් ඔබ එන තෙක් තෙදින් සිටියි අණ දුන් මෙන් මේ රටටත් එලෙසින් ආසිරි දෙන මෙන් අවදිවම නිතින් යදිමු ඔබගෙන්පියාණෙනි බලෙන් යුත් එවන් සිරි වෙසෙස් සපිරි සුනිල් කෙත්වත් ගම් නියම්... Read more »

Hymn for Ceylon

Jehovah, Thou hast promised The isles shall wait for Thee The joyous isles of ocean The jewels of the sea Lo! we, this island’s watchmen Would give and take no rest For thus... Read more »

துதி அல்லேலூயா பாடுவோம்

துதி அல்லேலூயா பாடுவோம் // துதி அல்லேலூயா // துதி அல்லேலூயா பாடுவோம் Read more »

ගයව් හලෙලූයා ස්වාමීන්ට

ගයව් හලෙලූයා ස්වාමීන්ට // ගයව් හලෙලූයා // ගයව් හලෙලූයා ස්වාමීන්ට Read more »

Sing Hallelujah to the Lord

Sing Hallelujah to the Lord // Sing Hallelujah // Sing Hallelujah to the Lord Read more »

இயேசுவின் பிள்ளை

இயேசுவின் பிள்ளை நான் இப்போதே வானோர் இன்பத்தைக் காண்பேன் இங்கே மீட்பர் மூலமாய் ஜீவன் பெற்றேன் ஆவியின் பேறாய்த் தூயன் ஆனேன் அன்பில் நிலைப்பேன், இன்பம் கொள்வேன் என்றும் இயேசுவை வாழ்த்தி நிற்பேன் இயேசுவைச் சேர்வேன் மெய்த் தொண்டனாய் மோட்சம் தோன்றுமே என் கண் முன்பாய் தூதரின்... Read more »

යේසුස් මගේ යයි

යේසුස් මගේ යයි, සෙත් ලත් වදන් කොයිලෙස් වනම්ද සැනසුම් එයින් පවින් මිදීම දෙව් තුම දී ආත්මෙන් උපන්නෙම් ලෙයින් සේදී මේ මගේ ගීයත් පැසසුමත් වෙයි සෑම දා ම හට දෙව්පුත් යටත්කම වෙයි සොම්නස් මගේ තේජස... Read more »